Lovbestemmelser om sensur

i Den Polske Folkerepublikk

 

 

A. GRUNNLOVEN

 

 

Den Polske Folkerepublikks grunnlov av 22. juni, 1952, med endringer av 16. februar 1976, art. 83:

 

1. Den Polske Folkerepublikk sikrer sine borgere ytrings- og trykkefrihet, samt frihet til å arrangere møter og forsamlinger, opptog og demonstrasjoner.

 

2. For å virkeliggjøre denne frihet stilles trykkerier, papir, offentlige bygninger og lokaler, sambandsmidler, radio og andre nødvendige materielle ressurser til rådighet for det arbeidende folk og dets organisasjoner.

 

Jfr. den sovjetiske grunnlov av 1936, art. 125:

 

«I samsvar med det arbeidende folks interesser og i den hensikt å styrke det sosialistiske system garanteres Sovjetunionens borgere ved lov

a) talefrihet;

b) trykkefrihet;

c) forsamlings- og møte frihet;

d) frihet til å arrangere opptog og demonstrasjoner.

Disse borgerrettigheter sikres ved at trykkerier, papir, offentlige bygninger, gater, sambandsmidler og andre materielle ressurser som er nødvendige for deres virkeliggjørelse, stilles til rådighet for det arbeidende folk og dets organisasjoner.»

 

 

 

B. SENSURLOVEN

 

Lov om kontroll av publikasjoner og forestillinger av 31. juli 1981, med endringer av 28. juli 1983:

 

 

Artikkel 1

 

1. Den Polske Folkerepublikk sikrer ytrings- og trykkefrihet i publikasjoner og forestillinger.

 

2. Statlige organer og institusjoner har sammen med politiske og samfunnsmessige organisasjoner plikt til å verne om ytrings- og trykkefriheten i publikasjoner og forestillinger og sikre dens virkeliggjørelse.

 

3. Bruken av ytrings- og trykkefriheten i publikasjoner og forestillinger er regulert i denne lov.

 

 

Artikkel 2

 

Det er ikke tillatt å bruke ytrings- og trykkefriheten på en slik måte at man:

 

1) angriper Den Polske Folkerepublikks uavhengighet eller territoriale integritet, eller truer statens sikkerhet.

 

2) oppfordrer til å omstyrte, bakvasker, latterliggjør eller vanærer Den Polske Folkerepublikks konstitusjonelle styresett.

 

3) angriper de konstitusjonelle prinsipper for Den Polske Folkerepublikks utenrikspolitikk og dens allianser.

 

4) driver krigspropaganda.

 

5) røper opplysninger som utgjør statshemmeligheter, herunder økonomiske hemmeligheter og tjenestehemmeligheter angående forsvarsevnen og De væpnede styrker, eller på annen måte truer statens forsvarsevne.

 

6) oppfordrer til eller bifaller forøvelse av en forbrytelse, eller sprer innhold som representerer en forbrytelse.

 

7) uten partenes samtykke røper opplysninger som stammer fra en forberedende saksbehandling, eller sprer opplysninger fra et rettsmøte avholdt for lukkede dører.

 

8) krenker de religiøse følelser og følelsene til de ikke-troende.

 

9) propagerer nasjonal og rasemessig diskriminering.

 

10) propagerer innhold som virker moralsk nedbrytende, spesielt da alkoholisme, narkomani, grusomhet og pornografi.

 

 

Artikkel 3

 

1. Publikasjoner og forestillinger som er beregnet på offentlig spredning og fremførelse, skal forhåndskontrolleres av organene for kontroll av publikasjoner og forestillinger.

 

2. Organene for kontroll av publikasjoner og forestillinger er:

 

1) distriktskontorene for kontroll av publikasjoner og forestillinger (i det følgende kalt «distriktskontorene»), som fungerer som første kontrollinstans.

 

2) Hoveddirektoratet for kontroll av publikasjoner og forestillinger (i det følgende kalt «Hoveddirektoratet»), som fungerer som det sentrale organ i spørsmål vedrørende kontroll av publikasjoner og forestillinger.

 

 

Artikkel 4

 

1. Unntatt fra forhåndskontroll er:

 

1) taler holdt av valgte representanter under åpne møter i nasjonalforsamlingen og folkerådene samt i disses organer; likeledes interpellasjoner og spørsmål stilt av valgte representanter i de samme fora.

 

2) dommer og kjennelser avsagt av domstoler og kollegier til pådømmelse av forseelser, samt avgjørelser truffet av offentlige organer som behandler arbeidstvister, med mindre offentliggjørelse av begrunnelsen uttrykkelig er forbudt.

 

3) normative vedtak og andre rettslige beslutninger av almen gyldighet, deriblant fysiske og økonomiske områdeplaner samt administrative rapporter og uttalelser.

 

4) blanketter og formularer utarbeidet av statlige forvaltningsorganer og andre statsinstitusjoner, samt blanketter og formularer utarbeidet av kooperative og økonomiske organisasjonsenheter for tjenestebruk i disse.

 

5) statistiske publikasjoner som er undergitt kontroll ved Statistisk Sentralbyrå.

 

6) selvstendige kart og kartsamlinger, samt kart som utgjør tillegg til publikasjoner, såfremt de er undergitt kontroll ved Hoveddirektoratet for geodesi og kartografi.

 

7) skolebøker og hjelpemidler til undervisningen, godkjent av Undervisningsministeriet.

 

8) vitenskapelige publikasjoner og lærebøker, utgitt av høyere læreanstalter, avdelinger av Det Polske Vitenskapsakademi, selvstendige forsknings- og utdannelsesinstitusjoner samt vitenskapelige institutter og avdelinger, opprettet i henhold til gjeldende forskrifter, geistlige læreanstalter og registrerte vitenskapelige foreninger, så vel som formularer utarbeidet av disse institusjoner for innhenting av forskningsdata; de nevnte publikasjoner skal dog underkastes forhåndskontroll med henblikk på å forebygge offentliggjørelse av den type opplysninger som er omtalt i art. 2, pkt. 5.

 

9) magistergradsavhandlinger, hovedoppgaver og særoppgaver  samt doktoravhandlinger og habilitasjonsskrifter utført i det antall som er nødvendig for oppnåelse av angjeldende akademiske grad ved de institusjoner som er omtalt i pkt. 8.

 

10) skrifter, bilder og innspillinger av forkynnende art, dokumenter, liturgiske, teologiske, kateketiske og sjelesørgeriske tekster, bønnetekster og tekster til ordensbruk, kirkerettslige tekster, kunngjøringer og publikasjoner av informativ art, overføringer av gudstjenester i radio og fjernsyn, religiøse og kulturelle arrangementer som finner sted på kirkelig område, brev og rundskriv til internt bruk i kirkelige institusjoner, samt trykksaker, formularer og andre dokumenter beregnet på tjenestebruk i de samme institusjone under forutsetning av at de er approbert av Den. katolske kirke eller av andre kirker og trossamfunn.

 

11) trykksaker, formularer og kunngjøringer utgitt av politiske organisasjoner, fagforeninger og andre offentlige organisasjoner, såfremt de er beregnet på intern distribusjon blant disse organisasjoners medlemmer og forsynt med tilsvarende klausul; hvis en slik publikasjon systematisk setter seg ut over bestemmelsene i art. 2, kan Hoveddirektoratet, etter at det forgjeves har advart utgiveren, undergi vedkommende tittel forhåndskontroll for et nærmere angitt tidsrom, dog ikke lenger enn seks måneder. Denne avgjørelse kan innankes for Overforvaltningsretten etter regler fastsatt i nærværende lov.

 

12) publikasjoner til internt bruk i De væpnede styrker samt interne militære forestillinger som er underlagt kontroll ved de militære organer for overvåkning av forsvarshemmeligheter.

 

13) opptrykk av vitenskapelige publikasjoner og lærebøker som omfattes av pkt. 8, og som tidligere har fått trykningstillatelse.

 

14) utgivelser av verker av polske forfattere skrevet før 1918.

 

15) noter, plater og innspillinger som utelukkende inneholder musikk.

 

16) (opphevet 28. juli 1983)

 

17) kunstneriske opptredener og underholdningsarrangementer av intern art.

 

18) kabeloverførte radioprogrammer.

 

19) kunstneriske trykk som har karakter av originaler.

 

20) bibliografiske opplysninger i vitenskapelige publikasjoner og lærebøker som omfattes av pkt. 8.

 

21) trykksaker for forretninger og firmaer samt trykksaker til personlig bruk.

 

22) trykksaker mangfoldiggjort som manuskript i et antall av inntil 100 eksemplarer.

 

2. Hoveddirektoratet kan, etter anmodning av vedkommende avis- eller tidsskriftredaktør, forlegger eller ansvarshavende for forestilling, helt eller delvis frita for kontroll publikasjoner og forestillinger hvis emne utelukker mulighet for overtredelse av art. 2.

 

 

Artikkel 5

 

Organene for kontroll av publikasjoner og forestillinger kan ikke nedlegge forbud mot publikasjoner og forestillinger av bestemte forfattere, eller utstede tolkningsdirektiver som foreskriver hvordan begivenheter og institusjoners og personers virksomhet skal fremstilles.

 

 

Art. 6—10 inneholder bestemmelser om sensurorganenes oppbygning og myndighetenes kontroll med dem.

 

Art. 11 omhandler rettergangsmåten i sensursaker.

 

Art. 12 angir fristene for innlevering av forskjellige typer tekster til sensurmyndighetene.

 

Art. 13 angir fristene for de lokale sensurmyndigheters avgjørelser,

for innanking av disse for Hoveddirektoratet og for Hoveddirektoratets behandling av ankene.

 

 

Artikkel 14

 

1. Med samtykke av avis- eller tidsskriftredaktør kan utgiver eller arrangør av forestilling eller utstilling avmerke inngrep foretatt av organene for kontroll av publikasjoner og forestillinger. Avmerkingen kan skje enten i teksten eller som en særskilt opplysning eller i presentasjonen av utstillingen, med angivelse av det rettslige grunnlag som kontrollorganet har påberopt seg for sin avgjørelse. Forfatteren har rett til å kreve at slik avmerking skjer.

 

2. I tilfelle av forfatterens død går de rettigheter som er omtalt i avsn. 1, over på hans arvinger. Hvis slike ikke finnes, tilfaller de utgiveren.

 

3. Bestemmelsene i avsn. 1 og 2 kommer ikke til anvendelse såfremt avgjørelsen innankes for Overforvaltningsretten.

 

 

Art. 15 inneholder bestemmelser om fremgangsmåten ved innanking av Hoveddirektoratets avgjørelser for Overforvaltningsretten.

 

 

Artikkel 16

 

1. Distriktskontorene kan forby spredning av et bestemt nummer av et utenlandsk tidsskrift, av en bok utgitt i utlandet, av en film eller et lydbåndopptak eller av en annen publikasjon, såfremt innholdet krenker lovens bestemmelser.

 

2. Hoveddirektoratet kan for et tidsrom av ett til fem år frata et utenlandsk tidsskrift dets distribusjonstillatelse [debit], hvis det tidligere minst tre ganger er fattet beslutning om forbud mot spredning av vedkommende tidsskrift; eventuelle vedtak av denne art skal offentliggjøres i Den Polske Folkerepublikks offisielle meldingsblad Monitor Polski.

 

3. Vitenskapelige biblioteker samt biblioteker tilknyttet kunstnerforeninger og vitenskapelige selskaper kan for formål som er begrunnet i deres statuttmessige virksomhet, innføre og oppbevare utenlandske publikasjoner hvis spredning er forbudt.

 

3a. Hoveddirektoratets formann, ministeren for vitenskap, høyere undervisning og teknikk og ministeren for kultur og kunst skal sammen med Det Polske Vitenskapsakademis vitenskapelige sekretær utarbeide en fortegnelse over de biblioteker som er omtalt i avsn. 3; de to ministrene og akademiets sekretær skal fastsette prinsipper for oppbevaring og utlån av utenlandske publikasjoner som omfattes av spredningsforbud.

 

4. Hoveddirektoratet eller Tolldirektoratet kan samtykke i at andre institusjoner eller personer får innføre utenlandske publikasjoner av den art som er omtalt i avsn. 3, i ervervsmessig, vitenskapelig eller annet begrunnet øyemed.

 

 

Art. 17 inneholder bestemmelser om bøtelegging ved overtredelse av loven.

 

Art. 18 gir forleggeren rett til å bryte en inngått forlagsavtale når det er fattet endelig avgjørelse om forbud mot offentliggjørelse av det verk avtalen gjelder.

 

Art. 19 inneholder en tilføyelse til tolloven av 26. mars 1975 om adgang til innanking av beslutninger om inndragning av trykte skrifter o.l. for Overforvaltningsretten.

 

Art. 20—24 inneholder praktiske bestemmelser vedrørende lovens ikrafttreden.

 

 

Oversatt av Ole Michael Selberg