Noen ord som deles galt med nohyphb:

 

 

1. Delt med nohyphb:

 

adel-s-kret-ser, al-m-in-de-lig, ape-brød-t-re, ar-beid-stum-mel, ar-til-lerit-or-de-nen, at-hen, at-ten-hundreo-gåtteog-førr, at-ten-hundreog-s-y-vo-gåtti, au-di-en-svæ-rel-set, av-k-le, avl-e-lem, avs-kum, ba-nan-s-tik-ker, ba-sunk-lang, bade-rom-s-atmo-sfæ-ren, ban-klær-ling, bar-lin-dal-le-er, bar-to-lo-m-eu-s-nat-ten, be-e-di-get, be-r-et-ter-kunst, be-skyt-telse-s-toll, be-ver-sk-innslue, be-vi-su-mid-del-bar-het, bek-b-len-de, bes-kne, bet-vang, bil-le-d-re-por-ta-sje, bio-ms-ten-dig-he-ter, bio-p-si, bjørn-skinn-sjak-ker, bl-eksot-ti-ge, bla-d-un-der-skjør-tet, ble-kro-sa, blekk-st-re-ker, blekks-vart, blin-d-ram-me, blo-dun-der-lø-pen, blod-s-ten-ket, bloms-ter-s-ne, bloms-ters-nø, bog-s-kin-ke, bok-s-leie, bok-s-lu-ker, bok-s-ti-ge, bok-søl, bom-ull-smar-ke-ne, bor-den-den, bor-t-rul-len-de, bor-tan-for, bor-ten-for, bor-ti-len-de, bor-tra-ket, bor-tre, bor-tryk-ke-de, borti-mot, bre-dryg-ge-de, bu-skis, bud-rått, bus-kland-skap, butt-s-kjøt, byg-dimel-lom, bygge-klos-s-prin-sipp, bø-kas-ke, ca-t-walk, clai-rob-scur, cras-h-lan-de, dag-s-ed-del, dati-v-ob-jekt, de-s-mer-dyr, des-suak-tet, di-po-l-an-ten-ne, dob-bel-t-ørn, dob-belt-s-ving, dros-sel-s-po-le, du-el-larr, duft-s-ky-ene, duft-s-ky-er, dåd-s-trang, egot-ripp, ein-sto-nig, eins-tape, eketre-skis-ter, els-ass, em-bo-n-point, en-gi-ne-e-ring, en-grapp, eng-s-yre, ense-ter, es-prit, et-s-kalk, eva-d-rakt, evner-etar-dert, fa-kul-tet-s-kol-le-ga, fa-needen, fa-scistoi-de, falsk-ne-re, farveg-lød, fast-sk-rudd, fast-t-ram-pet, fe-be-rørs-ke, fe-ri-e-luk-ning, fel-le-s-kjønn, femog-nit-ti, femti-den, fers-ken-s-ten, fil-mate-li-er, filmmik-ser, fler-plan-s-kryss, flue-s-nap-per, flus-s-mid-del, for-bry-te-r-al-bum, for-d-und-re, for-gan-gen, for-nufts-tri-di-ge, for-nufts-tri-dig, for-s-nev-re, for-skjell-sløst, for-søk-s-ek-semp-ler, for-t-in-ne, for-t-re-di-ge, for-u-lem-pel-se, ford-ris-ter, fore-ning, fort-om, forv-ren-ge, forv-ren-ger, fra-v-ris-te, fra-v-ris-ter, fred-s-kjær-lig-het, frem-med-språk-s-un-der-vis-ning, fruk-t-avl, full-månes-tor, fy-ra-bend, fø-lelse-s-en-ga-sje-ment, føl-ges-venn, følge-slu-t-nin-ger, gam-me-lirsk, gar-dimel-lom, ge-mytt-s-egen-skap, georgskor-set, ges-ta-po, gesta-sjon, gi-vakt, gift-s-ky-er, gir-o-lje, gjel-dok-se, gjen-nom-g-lø-det, gjeng-e-tapp, glas-s-ål, glas-smug-ger, gra-nate-p-ler, grands-eig-neur, gre-ved-at-te-ren, grunn-lov-s-teks-ten, gutt-e-valp, går-dimel-lom, hai-ene, hal-vek-te, he-ret-ter, he-rom, he-tvin, heime-vern-sla-ge-ret, hel-m-ut, hjem-stavn-s-kjær-lig-het, hjer-te-r-ø-ren-de, hju-lar-men, hoff-k-lik-ke-ne, hoffe-kvi-pa-sje, hvel-v-pi-la-rer, hy-pot-ha-lamus, hyl-le-st-ord, hyldes-t-ord, høy-stære-de, høya-del, høyty-ten-de, il-dra-ke, in-nett, jak-t-els-ker, jom-fru-s-tif-tel-se, jor-da-del, ju-gend-s-til-preg, ka-mera-tek-te-skap, ka-rak-ter-s-ter-ke, kalk-ste-in-spla-ter, kam-p-ob-jekt, kar-ne-val-s-atmo-sfæ-re, khrus-jt-sjov, khrus-jt-sjovs, kit-sch, kit-sch-ak-tig, kit-sch-kuns-tens, kjær-lig-het-sa-rie, kjøk-ke-nov-nen, kla-vik-or-det, kor-sed-der-kop-pe-ne, kret-s-ers, ku-ropp-hold, kul-turå-pen, kunst-be-t-rak-ter, kunst-ne-ra-te-li-er, kvartsu-ret, kvelds-ete, køl-les-vin-ger, land-storm-s-ba-tal-jon, lands-trek-nin-ger, lands-trek-ning, le-gem-stem-pe-ra-tur, leg-mann-s-u-vi-ten-het, likk-le-det, lo-dz, lær-e-tui-et, løyt-nant-suni-form, mag-ne-siumb-litz, mann-fol-kvits, mann-s-terk-het, mar-ty-r-an-sikt, me-ner-stat-ning, me-tall-s-treng, me-tro-s-ta-sjon, med-yn-k-vek-ken-de, men-neske-k-nok-kel, men-neske-k-nok-ler, mid-del-hav-sver-de-nen, mis-t-vil-te, mor-de-ren-gel, mor-den-gel, mor-der, mor-gens-pa-ser-tur, mør-brad-s-tek, na-turt-ro-skap, nik-ke-lur, no-ter-ull, no-to-risk, no-tod-den, nord-en-den, of-fi-ser-s-vit-ser, okse-lær-s-ves-ke, okse-lær-s-ves-ke-ne, ol-din-gal-de-ren, pa-ra-ply-s-pis-sen, pa-ra-ply-s-piss, pa-rok-sy-s-mal, pleng-rønn, po-en-g-ritt, po-lit-byråve-d-tak, por-se-lens-s-kål, pu-pilles-tiv-het, pud-der-s-ne, punk-tan-sam-lin-ger, pyr-r-hus-seier, på-hi-n-an-nen-føl-gen-de, påd-ut-te, rap-skorn, re-gi-ment-sa-nek-do-ter, re-gist-ra-tor, red-sel-s-ny-he-ter, rik-s-tysk, riks-u-mid-del-bar, ro-ma-n-ak-tig, rousse-au-s-ke, rygg-h-virv-ler, ryk-k-vist, rørd-rum, råd-hus-u-ret, sam-funn-sve-ven, sam-men-k-vei-let, sam-men-t-råk-let, san-drek-tang-ler, san-sku-lot-ter, sand-ste-in-spla-ter, sau-e-talg, saue-skinn-s-jak-ker, sauek-no-ker, se-nat-s-plas-sen, se-nester-ke, sel-v-i-den-ti-fi-se-ring, sel-viakt-ta-gel-se, sinn-sli-ke-vekt, sje-fagro-no-men, sje-fagro-nom, skap-dør-en, skar-pøy-et, skjeggs-trå-ene, skjer-maks, skjø-rost, skogg-u-de-ne, skogg-u-den, skra-put, sku-mom-kran-set, sky-te-r-ø-re-ne, skyg-ge-s-lør, slag-gres-ter, slø-s-ak-tig, små-a-del, småt-ei-ger, snitts-året, snø-re-liv-s-vul-men-de, so-li-man, so-lur, so-trøde, sol-da-tyr-ket, som-me-re-p-ler, som-me-reple, som-me-ret-ter-mi-dag, som-me-ret-ter-mid-dag, sor-tøy-de, sov-je-tency-klo-pe-di-en, spa-se-ran-trekk, spag-het-ti, spe-sia-list-u-ve-se-net, spio-nan-kla-ge, spio-nan-kla-gen, sple-en, spo-re-k-lirr, spris-ta-ke, sprise-i-let, sprise-il, sta-kitts-pros-se-ne, sta-kitts-pros-ser, stam-hu-s-be-sit-ter, stat-s-em-be-de, steds-e-va-ren-de, stor-kor-s-inne-ha-ver, streks-ma-le, støpe-jern-s-ovn, stål-am-pen, stål-l-åsen, sub-si-die-re, sub-si-diert, sv-inn-sot-tig, svi-e-lukt, sy-den-den, sy-ring-re-ne-ne, sy-ring-re-ner, sy-vog-tyve, søl-val-der, søl-verts, ta-ta-rå-ket, tar-måp-ning, te-le-graft-rå-de-ne, te-razz-o-gulv, temp-ler, ten-kenyve, teo-dor, ti-gersk-innslue, tip-fen-nig, tje-neste-u-dyk-tig, toe-re, trak-tørste-de-ne, tran-skau-ka-sia, transal-pinsk, tre-s-kod-der, trum-fess, trykks-va-ke, tur-n-ap-pa-ra-te-ne, tver-rakse, tver-ran-ker, tver-t-om, tverr-a-r-mer, tyn-nen-den, tåreg-lø-den-de, ukrains-k-un-der-vis-ning, ul-rich, ung-kar-stil-væ-rel-se, uni-ver-si-tet-s-kol-le-ga, us-til-le-lig, uso-l-dat-mes-sig, ut-e-sko-ene, ut-ove-resen-de, ut-ro-ver-dig, vas-ket-vang, ve-l-an-be-falt, ve-lan-sten-dig, vel-dre-i-de, ven-nin-ne, ver-ste, vest-en-den, vi-d-å-pen, vi-d-åpne, vilje-t-rett-het, vill-a-lig-nen-de, vill-vi-n-o-ver-grodd, vill-ving-re-ne-ne, vill-ving-ren, vin-duskit-tet, vinge-s-tek-ket, vå-ren-ger, yr-kes-s-jar-gong, øls-eid-ler, ølv-og-ner, øv-res-ch-le-sisk, øverst-kom-man-de-ren-de, øye-blikk-s-virk-ning, øye-blikk-stil-stand, ånd-s-pø-bel, ånds-a-del

 

 

2. Delt med nohyphbx:

 

adels-kret-ser, al-min-de-lig, ape-brød-tre, ar-beids-tum-mel, ar-til-leri-tor-de-nen, at-ten-hundre-og-syv-og-åtti, at-ten-hundre-og-åtte-og-førr, athen, au-di-ens-væ-rel-set, av-kle, av-skum, avle-lem, ba-nan-stik-ker, ba-sun-klang, bade-roms-atmo-sfæ-ren, bank-lær-ling, bar-lind-al-le-er, bar-to-lo-meus-nat-ten, be-edi-get, be-ret-ter-kunst, be-skyt-telses-toll, be-tvang, be-ver-skinns-lue, be-vis-umid-del-bar-het, bek-blen-de, besk-ne, bi-om-sten-dig-he-ter, bil-led-re-por-ta-sje, biopsi, bjørn-skinns-jak-ker, blad-un-der-skjør-tet, blek-ro-sa, blek-sot-ti-ge, blekk-stre-ker, blekk-svart, blind-ram-me, blod-sten-ket, blod-un-der-lø-pen, bloms-ter-sne, bloms-ter-snø, bog-skin-ke, bok-slu-ker, bok-sti-ge, boks-leie, boksøl, bom-ulls-mar-ke-ne, bord-enden, bort-ilen-de, bort-imot, bort-rul-len-de, bort-ryk-ke-de, bortan-for, borten-for, bort-ra-ket, bortre, bred-ryg-ge-de, bu-drått, busk-land-skap, buskis, butt-skjøt, bygd-imel-lom, bygge-kloss-prin-sipp, bøk-as-ke, cat-walk, clair-ob-scur, crash-lan-de, dag-sed-del, dativ-ob-jekt, des-mer-dyr, dess-uak-tet, di-pol-an-ten-ne, dob-belt-sving, dob-belt-ørn, dros-sel-spo-le, du-ell-arr, duft-sky-ene, duft-sky-er, dåds-trang, ego-tripp, ein-stape, eins-to-nig, eketres-kis-ter, elsass, em-bon-point, en-gi-neer-ing, eng-rapp, eng-syre, ense-ter, esprit, ets-kalk, eva-drakt, evne-retar-dert, fa-kul-tets-kol-le-ga, fa-ne-eden, fa-scistoi-de, falsk-ne-re, farve-glød, fast-skrudd, fast-tram-pet, fe-ber-ørs-ke, fe-rie-luk-ning, fel-les-kjønn, fem-og-nit-ti, fem-ti-den, fers-ken-ste-nen, fers-ken-sten, film-ate-li-er, film-mik-ser, fler-plans-kryss, flue-snap-per, fluss-mid-del, for-bry-ter-al-bum, for-dris-ter, for-dund-re, for-ening, for-gan-gen, for-nuft-stri-di-ge, for-nuft-stri-dig, for-skjells-løst, for-snev-re, for-søks-ek-semp-ler, for-tin-ne, for-tom, for-tre-di-ge, for-ulem-pel-se, for-vren-ge, fra-vris-te, fra-vris-te, freds-kjær-lig-het, frem-med-språks-un-der-vis-ning, frukt-avl, full-måne-stor, fyr-abend, fø-lel-ses-en-ga-sje-ment, føl-ge-svenn, følge-slut-nin-ger, gam-mel-irsk, gard-imel-lom, ge-mytts-egen-skap, ge-sta-po, ge-stal-te, georgs-kor-set, gesta-sjon, gift-sky-er, gir-olje, giv-akt, gjeld-ok-se, gjen-nom-glø-det, gjenge-tapp, glass-mug-ger, glass-ål, gra-nat-ep-ler, grand-seig-neur, gre-ve-dat-te-ren, grunn-lovs-teks-ten, gutte-valp, gård-imel-lom, hai-ene, halv-ek-te, heime-verns-la-ge-ret, helmut, her-etter, her-om, het-vin, hjem-stavns-kjær-lig-het, hjer-te-rø-ren-de, hjul-ar-men, hoff-ekvi-pa-sje, hoff-klik-ke-ne, hvelv-pi-la-rer, hy-po-tha-lamus, hyl-lest-ord, hyldest-ord, høy-adel, høyst-ære-de, høyt-yten-de, ild-ra-ke, inn-ett, jakt-els-ker, jom-fru-stif-tel-se, jord-adel, ju-gend-stil-preg, ka-merat-ek-te-skap, ka-rak-ter-ster-ke, kalk-steins-pla-ter, kamp-ob-jekt, kar-ne-vals-atmo-sfæ-re, khrusj-tsjov, khrusjtsjovs, kitsch, kitsch-ak-tig, kitsch-kuns-tens, kjær-lig-hets-arie, kjøk-ken-ov-nen, kla-vi-kor-det, kors-ed-der-kop-pe-ne, kret-sers, kul-tur-åpen, kunst-be-trak-ter, kunst-ner-ate-li-er, kur-opp-hold, kvarts-uret, kveld-sete, køl-le-svin-ger, land-storms-ba-tal-jon, land-strek-nin-ger, land-strek-ning, le-gems-tem-pe-ra-tur, leg-manns-uvi-ten-het, lik-kle-det, lodz, lær-etui-et, løyt-nants-uni-form, mag-ne-sium-blitz, mann-folk-vits, mann-sterk-het, mar-tyr-an-sikt, me-ner-stat-ning, me-tall-streng, me-tro-sta-sjon, med-ynk-vek-ken-de, men-neske-knok-kel, men-neske-knok-ler, mid-del-havs-ver-de-nen, mis-tvil-te, mor-der, mor-der-en-gel, mor-gen-spa-ser-tur, mord-en-gel, mør-brad-stek, na-tur-tro-skap, nik-kel-ur, no-te-r-ull, no-to-risk, nord-enden, not-odden, of-fi-sers-vit-ser, okse-lærs-ves-ke, okse-lærs-ves-ke-ne, ol-ding-al-de-ren, pa-ra-ply-spis-sen, pa-ra-ply-spiss, pa-rok-sys-mal, plen-grønn, po-eng-ritt, po-lit-byrå-ved-tak, por-se-lens-skål, pu-pille-stiv-het, pud-der-sne, punkt-an-sam-lin-ger, pyrrhus-seier, på-dut-te, på-hin-an-nen-føl-gen-de, raps-korn, re-gi-ments-anek-do-ter, re-gist-ra-tor, red-sels-ny-he-ter, riks-tysk, riks-umid-del-bar, ro-man-ak-tig, rous-seau-s-ke, rygg-hvirv-ler, rykk-vist, rør-drum, råd-hus-uret, sam-funns-ve-ven, sam-men-kvei-let, sam-men-tråk-let, sand-rek-tang-ler, sand-steins-pla-ter, sans-ku-lot-ter, saue-kno-ker, saue-skinns-jak-ker, saue-talg, se-nats-plas-sen, se-ne-ster-ke, selv-iakt-ta-gel-se, selv-iden-ti-fi-se-ring, sinns-li-ke-vekt, sjef-agro-no-men, sjef-agro-nom, skap-døren, skarp-øy-et, skjegg-strå-ene, skjerm-aks, skjør-ost, skog-gu-de-ne, skog-gu-den, skrap-ut, skum-om-kran-set, sky-te-rø-re-ne, skyg-ge-slør, slagg-res-ter, sløs-ak-tig, små-adel, små-tei-ger, snitt-såret, snø-re-liv-svul-men-de, so-li-man, sol-dat-yr-ket, sol-ur, som-mer-ep-ler, som-mer-eple, som-mer-et-ter-mi-dag, som-mer-et-ter-mid-dag, sort-øy-de, sot-røde, sov-jet-ency-klo-pe-di-en, spa-ghet-ti, spa-ser-an-trekk, spe-sia-list-uve-se-net, spion-an-kla-ge, spion-an-kla-gen, spleen, spo-re-klirr, spri-sei-let, spri-seil, spri-sta-ke, sta-kitt-spros-se-ne, sta-kitt-spros-ser, stam-hus-be-sit-ter, stats-em-be-de, stedse-va-ren-de, stor-kors-inne-ha-ver, strek-sma-le, støpe-jerns-ovn, stå-lam-pen, stål-låsen, sub-si-di-e-re, sub-si-di-ert, svie-lukt, svinn-sot-tig, sy-rin-gre-ne-ne, sy-rin-gre-ner, syd-enden, syv-og-tyve, sølv-al-der, sølv-erts, ta-tar-åket, tarm-åp-ning, te-le-graf-trå-de-ne, te-raz-zo-gulv, temp-ler, tenke-nyve, teodor, ti-ger-skinns-lue, ti-pfen-nig, tje-neste-udyk-tig, to-ere, trak-tør-ste-de-ne, trans-al-pinsk, trans-kau-ka-sia, tre-skod-der, trumf-ess, trykk-sva-ke, turn-ap-pa-ra-te-ne, tverr-akse, tverr-an-ker, tverr-ar-mer, tvert-om, tynn-enden, tåre-glø-den-de, ukrainsk-un-der-vis-ning, ul-rich, ung-kars-til-væ-rel-se, uni-ver-si-tets-kol-le-ga, usol-dat-mes-sig, ustil-le-lig, ut-over-esen-de, ute-sko-ene, utro-ver-dig, vas-ke-tvang, vel-an-be-falt, vel-an-sten-dig, vel-drei-de, venn-in-ne, ver-ste, vest-enden, vid-åpen, vid-åpne, vil-la-lig-nen-de, vilje-trett-het, vill-vin-gre-ne-ne, vill-vin-gren, vill-vin-over-grodd, vin-dus-kit-tet, vinge-stek-ket, vår-en-ger, yr-kes-sjar-gong, øl-seid-ler, øl-vog-ner, øv-re-schle-sisk, øverst-kom-man-de-ren-de, øye-blikks-til-stand, øye-blikks-virk-ning, ånds-adel, ånds-pø-bel