Ole Michael Selberg

28.12.2003

 

 

 

Norsk orddeling ifølge ordbøkene

 

 

Går man til norske ordbøker og ordlister fordi man er i tvil om hvordan et ord kan deles, får man stort sett liten hjelp. Hverken Bokmålsordboka eller Tor Guttus Norsk illustrert ordbok sier et ord om prinsippene for orddeling i brukerveiledningen, og ingen av dem markerer mulige delingspunkter i oppslagsordene.

 

Noen hakk bedre er Tanums store rettskrivningsordbok (1996) og Bokmålsordlista (1992). I begge disse gis det i innledningen en summarisk omtale av reglene for orddeling.

 

Ifølge Tanum (s. XXI) skal orddeling skje slik:

 

1)    I usammensatte ord skal det gå én konsonant til ny linje: gå-te, grøns-ke. Fra denne regelen gis det følgende unntak

a.    Det skal aldri deles mellom s og j i –sjon: sta-sjon, forma-sjon.

b.    Ord med gj og kj skal deles slik: fyl-gje, bik-kje.

2)    Ved bøyningsendelser kan man dele etter regel 1 eller mellom roten og endelsen: hus-et el. hu-set, veg-gene el. vegg-ene, kjø-per el. kjøp-er.

3)    Sammensatte ord deles i sine enkelte ledd: bleik-sott, lese-bok, gards-drift. Slik deler man også fremmedord: atmo-sfære, pro-blem, inter-esse. Kjenner man ikke ordenes oppbygning, deler man etter regel 1: dif-tong, prob-lem.

4)    Ord med forstavelser og etterstavelser (prefikser og suffikser) kan i regelen deles på samme måte som sammensatte ord: an-stand, be-stikke, mis-unne; tro-skap, dikt-er, ideal-isme, drøft-ing, rens-else. Men man kan også dele etter regel 1.

 

Det er flere ting som er problematiske i disse reglene:

 

For det første er unntakene under 1a og 1b ufullstendige, siden de ikke tar hensyn til ord som bre-sje, depe-sje, eta-sje, kale-sje, mane-sje, planta-sje. Her burde det heller stått det samme som i innledningen til Bokmålsordlista (s. XX): «del ikke –gj-, kje-, -sj-, -ski- når disse bokstavkombinasjoner betegner én lyd. Riktig deling: re-gjering, bik-kje, na-sjon, dro-sje, ma-skin.»

 

For det annet åpner carte-blanche-tillatelsen i regel 3 til å dele etter regel 1 i de tilfeller hvor man ikke kjenner ordenes oppbygning, ikke bare for utbredte og alment godtatte uetymologiske delinger som hek-tar, he-likop-ter, pa-norama, sy-nonym, mens også for klart uakseptable delinger som agg-resjon, akk-reditere, komp-lett, kong-ress, konk-lusjon, supp-lere.

 

For det tredje er den siste setningen i regel 4, om prefikser og suffikser, formulert så generelt at den synes å sanksjonerer helt umulige delinger av typen ans-tand, bes-tikke, mi-sunne, tros-kap. En mer dekkende formulering kunne være: «I ord med suffikser som begynner på en vokal, kan man også dele etter regel 1. Foran suffiksene –aktig og –inne skal det likevel alltid deles som ved sammensatte ord: grønn-aktig, stor-aktig, italiener-inne, løv-inne

 

For det fjerde sies det ingenting om delingen av sammensatte ord av typen oppasser, tollettelse, trafikkaos, tørråte, som må deles opp-passer, toll-lettelse, trafikk-kaos, tørr-råte. Her kunne man eventuelt nøyd seg med å henvise til omtalen av bindestrek på s. XIX, og så under denne tilføyd et nytt punkt 6: «[Bindestrek bruker vi] foran den siste av tre like konsonanter: buss-sjåfør, toll-loven, tørr-råte (dersom vi ikke setter bindestrek i slike sammensetninger, må vi sløyfe den siste konsonanten: bussjåfør, tolloven, tørråte)».

 

I hovedordlisten i Tanum oppføres sammensetninger med trippelkonsonant dels som hovedoppslag: «opp-passer el. oppasser, opp-pløgd el. opp-pløyd el. oppløgd el. oppløyd»; dels plassert i rede under sammensetningens førsteledd: «toll, -en; toll-angivelse, […] _kvote, -lette, -lettelse, -lovgiv(n)ing (el. tollette osv.)». Som man ser, skjelnes det i redeoppføringene mellom sammensetninger med og uten trippelkonsonant ved at sisteleddet i de førstnevnte innledes med bindestrek i stedet for med bindebue (her vist som _). Ufrivillig leverer ordboken selv diverse eksempler på at deling av ord med forenklet trippelkonsonant byr på problemer. Under settingen er nemlig både «oppløgd» og «tollette» havnet i slutten av en linje og blitt feildelt som «opp-løgd» og «tol-lette».

 

En noenlunde dekkende oversikt over de offisielle reglene for norsk orddeling finner man på http://www.sprakrad.no/ordd.htm. Heller ikke her sies det imidlertid noe om behandlingen av sammensatte ord med trippelkonsonant.